Poslanie

Ľudská spoločnosť je tvorená jednotlivcami, ktorí v nej majú mať bezpečné a slobodné prostredie pre svoje ekonomické, kultúrne, rodinné, náboženské a občianske pôsobenie. Zároveň však jednotlivec tieto podnety svojou aktivitou spracúva, mení prostredie okolo seba a formuje tak naopak spoločnosť, v ktorej žije. Občianska spoločnosť sa snaží obsiahnuť v sebe oba elementy ako nevyhnutné predpoklady pre jej fungovanie. Vyváženosť vzťahu jednotlivca a spoločnosti je pilierom slobodnej a demokratickej spoločnosti.

My, predstavitelia nižšie podpísaných občianskych iniciatív a organizácií, pociťujeme ohrozenie základných princípov demokracie v našej spoločnosti. Pozorne a trpezlivo sledujeme dnes už nielen verbálne útoky na aktívnych občanov a ich organizácie a citlivo vnímame tlak v okolitých krajinách na zmenšovanie priestoru pre fungovanie organizácií občianskej spoločnosti.

A preto deklarujeme našu pripravenosť podieľať sa na ochrane a ďalšom rozvoji občianskej spoločnosti v SR a na základe slobodného rozhodnutia dobrovoľne vstupujeme do:

Občianskej platformy pre demokraciu
(ďalej len “Platforma”);

a súhlasíme s jej poslaním, cieľmi, formou a princípmi jej fungovania, tak ako sú uvedené nižšie.

Ciele

Cieľom Platformy je vytvoriť priestor pre spoluprácu občianskych iniciatív a mimovládnych organizácii a podporovať ich spoločné i individuálne aktivity smerujúce k ochrane princípov občianskej spoločnosti ako prvkov demokracie v Slovenskej republike, a preto chceme aktívne prispieť k:
I.
Posilneniu dôvery verejnosti k aktívnym občanom a mimovládnym neziskovým organizáciám (MNO)
II.
Udržaniu a rozvoju priaznivého inštitucionálneho, legislatívneho a finančného rámca pre fungovanie MNO v Slovenskej republike
III.
Budovaniu integrity, transparentnosti, súdržnosti a solidarity vo vnútri sektora MNO s presahom do spoločnosti.

Forma

Platforma je neformálnym združením
občianskych iniciatív a mimovládnych neziskových organizácii potvrdená písomným prihlásením sa k tomuto memorandu.

Princípy fungovania

Dobrovoľnosť
Partnerský prístup
Demokratické rozhodovanie
Pluralita
Osobná občianska angažovanosť a povzbudzovanie k nej
Solidarita
Subsidiarita

Členstvo

Členmi Platformy môžu byť občianske iniciatívy a mimovládne neziskové organizácie zo Slovenska,
ktoré prejavili záujem podieľať sa na práci Platformy.
Členstvo plne otvorené aj ďalším občianskym iniciatívam a mimovládnym neziskovým organizáciám, ktoré prejavia záujem stať sa súčasťou Platformy.