Bratislava, 20. apríla 2020 – Komora mimovládnych organizácií  v Rade pre Mimovládne neziskové organizácie, Platforma Hlas občianskych organizácií a Koordinačný krízový štáb neziskového sektora oceňujú prístup vlády SR k občianskej spoločnosti a ľudským právam v jej programovom vyhlásení. Zároveň vyjadrujú záujem o pokračujúcu vzájomnú spoluprácu a konštruktívnu komunikáciu s predstaviteľmi verejnej moci.

„S veľkou radosťou sme dnes zistili, že text v Programovom vyhlásení vlády SR, v kapitole ‚Ľudské práva a občianska spoločnosť’, nám dáva, v časti ktorá sa týka  rozvoja občianskej spoločnosti a jej organizácií, veľký impulz pre tvorbu spoločných stratégií, verejných politík  a legislatívnych  noriem, ktoré reálne pomôžu zlepšiť systémové postavenie aktívnych občanov a mimovládnych neziskových organizácií v našej spoločnosti,” hodnotí Marcel Dávid Zajac, predseda Komory mimovládnych organizácií  v Rade pre Mimovládne neziskové organizácie.

Členovia komory zaslali zástupcom politických strán, ktoré dostali poverenie na zostavenie vlády SR, tézy o rozvoji občianskej spoločnosti a jej inštitúcií.

„Vítame, že vláda SR vo svojom programovom vyhlásení vyjadrila jasnú podporu aktívnemu občianstvu a ľudským právam. Oceňujeme tiež jej záujem o spoluprácu s občianskym sektorom, ktorý má byť založený na princípoch partnerstva, rovnocennosti, transparentnosti a efektívnosti. Veríme, že napĺňaním svojho programu vláda prispeje k demokratickému a občianskemu charakteru našej spoločnosti,“ konštatuje Ivana Kohutková, členka výkonného výboru platformy Hlas občianskych organizácií.

Platforma Hlas občianskych organizácií vypracovala Návrh verejných politík pre oblasť občianskej spoločnosti, ktorý minulý rok zaslala politickým stranám. Hodnotila tiež volebné programy z hľadiska zachovania a zlepšenia prostredia pre občiansku spoločnosť. Platforma v tejto oblasti analyzovala hlasovania v NR SR k legislatívnym návrhom, ktoré predkladali jednotlivé politické strany počas siedmeho volebného obdobia.

 „V súčasnej situácii, kedy sú mnohé občianske organizácie existenčne zasiahnuté okolnosťami pandémie, je zvlášť kritické ich financovanie. Preto štáb vyzdvihuje, že vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala posilniť systémové financovanie mimovládnych organizácií a vyhodnotiť možnosti rozšírenia asignácie podielu dane z príjmov. Veríme, že konštruktívna spolupráca pri napĺňaní záväzkov programu vlády prinesie ľuďom zlepšenia v mnohých oblastiach,“ uzatvára Boris Strečanský, člen výkonného výboru Koordinačného krízového štábu neziskového sektora.

Koordinačný krízový štáb neziskového sektora vznikol na pôde Komory MNO pri Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie ako reakcia na súčasnú mimoriadnu situáciu a jej vplyv na mimovládny neziskový sektor. Jeho primárnymi cieľmi sú identifikácia kľúčových dopadov krízy na neziskový sektor, mapovanie potrieb organizácií, ale aj spolupráca medzi štátom a občianskou spoločnosťou.

Všetky tri subjekty občianskeho sektora zároveň vyjadrujú záujem o pokračujúcu vzájomnú spoluprácu a konštruktívnu komunikáciu s predstaviteľmi verejnej moci.