Podľa informácií uverejnených v stredu 5. mája v Denníku N, pripravuje Ministerstvo financií SR reformu daňového systému. Vítame, že ministerstvo má snahu upraviť komplikovaný daňový systém, Slovensko sa potrebuje posunúť vpred v mnohých oblastiach a dane sú jednou z nich.

Veríme však, že zverejnené informácie o zrušení možnosti asignácie časti dane z príjmov fyzických a právnických osôb, sú práve tou mylnou informáciou, o ktorých hovoril minister financií na svoje tlačovej konferencií, a že vo finálnom návrhu reformy, tieto zmeny navrhnuté nebudú.

Asignácia dane fyzickými aj právnickými osobami je jedinečným nástrojom, ktorý umožňuje smerovať časť daní priamo do oblastí, kde je pomoc akútne potrebná. V poslednom roku sme to videli napríklad pri riešení pandémie a jej následkov na zdravie, asignácia dane už roky smeruje do oblastí, kde to spoločnosť najviac potrebuje, ako je napríklad vzdelávanie, už spomínané zdravotníctvo, sociálna oblasť, alebo ochrana životného prostredia, ale aj podpora kultúry, či ľudských práv.

Vyzývame preto predstaviteľov vlády, v prvom rade zástupcov Ministerstva financií SR, zodpovedných za prípravu reformy na diskusiu, aby sme tak predišli podstatnému zníženiu finančnej podpory aktivít realizovaných s verejnoprospešným dopadom, prostredníctvom mechanizmu, ktorý je spravodlivý, motivujúci a transparentný.

 

Členovia Komory mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR 

Sociofórum, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Ekofórum, Spoločnosť environmentálnych výchovných programov Špirála, Rada mládeže Slovenska, Fórum donorov, Asociácia komunitných nadácií Slovenska, Platforma mimovládnych rozvojových organizácií, Ženská loby Slovenska, Slovenská humanitná rada, Únia materských centier, Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku, Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov v SR, Fórum života, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Asociácia telovýchovných jednôt a klubov SR, Združenie horských a ostatných záchranných systémov SR, Vidiecky parlament na Slovensku, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácii, Asociácia firemných nadácií a fondov, Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu, Asociácia na ochranu práv pacientov SR, Slovenská sieť proti chudobe

Osobnosti občianskej spoločnosti:

Laura Dittel (Karpatská Nadácia), Boris Strečanský (Centrum pre filantropiu), Filip Vagač (Partners For Democratic Change Slovakia), Karolína Miková (Partners For Democratic Change Slovakia) a Peter Medveď (Nadácia Ekopolis)

K vyhláseniu sa pripojili:

Peter Handiak (advokát, tvorca mechanizmu asignácie na Slovensku  

Platforma Hlas občianskych organizácií

Za výkonný výbor: Michal Kišša (Nadácia Pontis), Ivana Kohutková (VIA IURIS), Róbert Pakan (NOMANTINELS), Sandra Polovková (Post Bellum), Martina Strmeňová (Centrum komunitného organizovania), Lenka Polomská Rišková (Centrum pre filantropiu).

Platforma Hlas občianskych organizácií združuje 53 mimovládnych neziskových organizácií.