Kto sme

Sme neformálnou platformou občianskych iniciatív a mimovládnych neziskových organizácií bez právnej subjektivity. Adresa našej webovej stránky je www.predemokraciu.sk. Majiteľom domény a hostingu pre webovú stránku je občianske združenie VIA IURIS.

Sme spracovateľom vašich osobných údajov, ak ste nám ich poskytli. Znamená to, že zodpovedáme za ich ochranu a spôsob spracovania. Dbáme na to, aby sme vaše osobné údaje spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie oochrane osobných údajov tzv. GDPR) a týmito informáciami. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nijako nenakladáme. Napríklad, ak nám napíšete e-mail a my máme k dispozícii vaše meno a e-mailovú adresu.

Aké osobné údaje spracovávame?

•   Spracovávame vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
•   V niektorých prípadoch spracovávame aj vašu adresu prípadne ďalšie osobné či pracovné kontaktné údaje. Sú to bežné informácie, ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie.

Za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje?

•  Informovanie o našich aktivitách prostredníctvom posielania e-mailov a/alebo za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali.
•  Správa našej webovej stránky s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát.

Súbory cookies

Na našej webovej stránke používame dva typy súborov cookies. Tzv. povinné cookies sú nevyhnutné na fungovanie našej stránky. Neumožňujú nám konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky. Používanie týchto cookies považujeme za náš oprávnený záujem.

Tzv. štatistické súbory cookies nám pomáhajú pochopiť, ako komunikovať s našimi návštevníkmi prostredníctvom anonymného zberu a hlásenia informácií. Zaznamenávajú, ako dlho sa na stránke zdržíte, a ktoré stránky si prechádzate. Ani tieto cookies nám neumožňujú identifikovať používateľa.

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania.

Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Na zabezpečenie niektorých aktivít (napríklad na vedenie databázy kontaktov, rozposielanie hromadnej e-mailovej komunikácie a pod.) používame na to určené produkty a služby ďalších spoločností. Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s vašimi osobnými údajmi. Ide o profesionálne spoločnosti, ktoré ochránia osobné údaje na najvyššej úrovni. Sú nimi:

Websupport, s.r.o.

Miesto spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie. Niektorí naši sprostredkovatelia (napr. Google), môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín (mimo Európskej únie).

Vaše práva

V súvislosti sochranou vašich osobných údajov máte široké práva:

•  Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. V tomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje, ktorými disponujeme z databáz, ktoré prevádzkujeme my alebo naši spracovatelia. Urobíme tak do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti.

•  Ak sa u vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.

•  Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.

•  Máte právo požiadať nás o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. A my vám v lehote 30 pracovných dní doložíme, aké vaše údaje spracovávame.

•  Ak chcete od nás vaše osobné údaje vziať a preniesť ich k inému subjektu, údaje, ktoré o vás máme vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte do 30 pracovných dní.

•  Máte právo namietať spracovanie osobných údajov, ktoré spracúvame na účel oprávneného záujmu a tiež na účely priameho marketingu.

•  Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Po doručení odvolania nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.

•  Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Na základe akého právneho základu spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame najmä na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili.

 

Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť pošlite nám, prosím, e-mail na info@predemokraciu.sk.